Nước Hoa Nam

280.000 1.850.000 
330.000 2.000.000 
300.000 2.540.000 
320.000 1.700.000 
380.000 3.150.000 
250.000 978.000 
460.000 3.250.000 
400.000 2.750.000 

Nước Hoa Nữ